Energiecoöperatie Noordoost Twente opgericht

Met het tekenen van de akte van oprichting op vrijdag 19 augustus, is de Energiecoöperatie Noordoost Twente een feit. Het coöperatieve bedrijf, waar de gemeenten DinkellandLosser en Tubbergen en zes lokale energie-initiatieven op gelijkwaardige basis aan deelnemen, moet de lokale productie van duurzame energie versnellen. Dat is belangrijk om de landelijk afgesproken doelen voor productie van duurzame energie te behalen en de opbrengsten in eigen regio te houden. Gemeente Oldenzaal ondersteunt dit initiatief financieel.

Eind mei gaven de colleges van Dinkelland, Losser en Tubbergen groen licht voor het oprichten van een coöperatief energiebedrijf. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door drie vertegenwoordigers van de lokale energiecoöperaties (LEI’s) en de drie wethouders Duurzaamheid van de deelnemende gemeenten: Cel Severijn (Dinkelland), Jaimi van Essen (Losser) en Martin Oude Avenhuis (Tubbergen). De ondertekening van de oprichtingsakte vond plaats bij notariskantoor VWZ in Tubbergen. Daar zetten Benno Meulenbroek, Gerrit Tijman op Smeijers en Benny Scholte Lubberink hun handtekening onder de akte. Zij zijn door de zes aangesloten LEI’s gekozen in het dagelijks bestuur. 

De samenwerking in deze coöperatie maakt het mogelijk om kennis, ervaring en middelen te bundelen en ook grotere projecten voor energieopwekking op te pakken. Een belangrijk uitgangspunt van de energietransitie in Noordoost Twente is dat de opbrengsten van energieproductie zo veel mogelijk lokaal blijven: ‘lusten en lasten lokaal’. Hiermee kunnen lokale projecten worden gefinancierd en wordt de leefbaarheid van het platteland gestimuleerd. De gemeente Oldenzaal, die met de gemeenten Dinkelland, Losser en Tubbergen samenwerkt aan de energietransitie, is geen deelnemer in de coöperatie, maar steunt het initiatief financieel.

Lokale energie-initiatieven

Steeds meer groepen burgers willen samen hun dorp of stad verduurzamen. Ze starten een energie-initiatief en wekken samen zonne- of windenenergie op, werken aan energiebesparing of bijvoorbeeld aan de gezamenlijke inkoop van zonnepanelen of isolatiemateriaal. 
In Noordoost Twente zijn verschillende lokale initiatieven actief om samen zonne-energie op te wekken door het plaatsen van zonnepanelen op grote bedrijfsdaken. Inwoners kunnen lid worden van zo’n energie-initiatief en profiteren daarmee ook van de opbrengsten. 

Op termijn kunnen meer lokale initiatieven uit de omgeving zich aansluiten bij de coöperatie. De regionale energiecoöperatie richt zich uitsluitend op de opwek van duurzame energie, maar zal zelf niet optreden als energieleverancier.

Lokaal meer duurzame energie opwekken

Aanleiding voor de oprichting van een regionale energiecoöperatie zijn landelijke en regionale afspraken om lokaal meer duurzame energie op te wekken. Nederland werkt aan een energiesysteem waarbij nauwelijks nog CO2 vrij komt. De overgang naar een duurzame energievoorziening, de energietransitie, is belangrijk om klimaatverandering tegen te gaan. In 2050 moet de energievoorziening bijna volledig duurzaam en CO2-neutraal zijn. 
Alle gemeenten in Nederland hebben vanuit het klimaatakkoord de opdracht van het Rijk om duurzame energie op land op te wekken. In dit kader hebben de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen afgesproken een gezamenlijke bijdrage te leveren aan de Regionale Energie Strategie (RES) Twente, voor de opwek van 225 GWh duurzame elektriciteit binnen de gemeentegrenzen in 2030.

Op de foto v.l.n.r. de bestuursleden Benny Scholte Lubberink, Benno Meulenbroek, Gerrit Tijman op Smeijers en notaris Fons Fiselier bij de ondertekening van de oprichtingsakte.

Energie van Noordoost Twente

De overstap van fossiele naar duurzaam opgewekte energie om de uitstoot van CO2 tegen te gaan houdt niet op bij de gemeentegrens. De gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen werken daarom samen aan de energietransitie onder de naam Energie van Noordoost Twente
Energie van Noordoost Twente ontwikkelt een gezamenlijke basis voor beleidskaders, zet processen en projecten op om de productie van duurzame energie van de grond te krijgen en brengt lokale initiatieven en het bedrijfsleven samen. Ook krijgen de inwoners van de vier gemeenten via het gezamenlijke Energieloket onafhankelijk advies hoe zij hun woningen energiezuinig kunnen maken. Daarnaast vertegenwoordigt Energie van Noordoost Twente de vier gemeenten binnen de RES (Regionale Energie Strategie) Twente en onderzoekt het de mogelijkheden van grensoverschrijdende samenwerking.

Contactinformatie

Global Goals

Datum: 29 augustus 2022 |

Bron tekst: Energie Noord-Oost Twente |

Lees meer over #Duurzame energie