Proeftuinen Mineral Valley Twente broedplaats voor vernieuwing

De aarde raakt uitgeput en de keten van nemen en geven moet worden hersteld. Twente is in 2019 door minister Carola Schouten aangewezen als experimenteerregio voor kringlooplandbouw, wat goede herstelmogelijkheden biedt. Het netwerk ‘Mineral Valley Twente’ overziet deze missie en onderzoekt oplossingen die bijdragen aan een gezonde bodem, duurzame bemesting en andere toepassingen voor mest en biomassa. Dit gebeurt in de zogeheten proeftuinen. Inmiddels zijn er meer dan 20 proeftuinen waarin boeren, toeleverende bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke instellingen samenwerken aan innovaties voor de landbouw. 

In het kort

  • Twente is door minister Schouten aangewezen als experimenteerregio voor kringlooplandbouw, wat bij moet dragen aan een gezonde bodem.
  • Mineral Valley overziet deze missie en leidt verscheidene andere proeftuinen waar wordt gewerkt aan duurzame innovaties voor de landbouw.
  • Twentse innovatieve boeren bedenken zelf oplossingen voor de toekomst.

 

Twente is dé geleider voor slimme oplossingen van toekomstbestendige bronnen voor energie. Voor meer informatie ga naar twente.com/renewable-energy!

Global Goal

global goal icon
Twentse pioniers

De milieu-afbraak van onze huidige voedselproductie is zo groot, dat de aarde wordt uitgeput als we zo door gaan. De manier waarop we momenteel voedsel produceren is ongunstig voor het milieu en de menselijke bevolking. Het gaat verder dan wat de aarde kan geven, schrijft minister Schouten in haar toekomstvisie op de landbouw. "We moeten voorkomen dat we bodem, water en grondstoffen uitputten en de temperatuur op aarde onaanvaardbaar verhogen." Om een houdbaar voedselsysteem te ontwikkelen is kringlooplandbouw en duurzame innovatie in de landbouw nodig. Om te bekijken hoe de noodzakelijke omslag gerealiseerd wordt, bezoekt minister Schouten agrarische ondernemers in het hele land. In januari 2020 bezocht ze Twente. Ze prijsde de ‘aanpakmentaliteit’ in Twente nadat ze slimme oplossingen op een drietal Twentse bedrijven had bekeken. 

Proeftuinen

In de proeftuinen onderzoekt Mineral Valley Twente nieuwe oplossingen en technieken. Er worden nieuwe technieken en werkwijzen voor kringlooplandbouw direct in de praktijk getest. Dit samen met kennisinstellingen, overheden, bedrijven én natuurlijk agrariërs. De proeftuinen zijn ingedeeld in vier thema’s. Door gewoon te doen, ontstaat het beste resultaat. De meer dan 20 proeftuinen starten bijna allemaal van onderop, met en door agrarische ondernemers. Mineral Valley Twente ondersteunt bij de uitvoering, zorgt dat de juiste expertise aan tafel komt en dat de uitkomsten worden gedeeld.

Klimaat, bodemgezondheid & water

A1 Twents Meetnet bodem

Op basis van 60.000 bodemmonsters is de ontwikkeling van de fysische, chemische en biologische kwaliteit van de Twentse landbouwbodems in beeld gebracht. Hieruit blijkt dat de kwaliteit van de grond in Twente in de afgelopen 12 jaar stabiel is gebleven en op sommige parameters verbeterd is.

Regionale voedselproductieketen

B1 Praktijkrendement precisieland- bouw en drones in de landbouw

Precisielandbouw maakt het mogelijk om preciezer en efficiënter landbouw te bedrijven door bijvoorbeeld het gebruik van drones, GPS en sensoren. Hierdoor kunnen kosten en het milieu worden gespaard. In deze proeftuin worden technieken in de praktijk getest en bekeken of ze rendabel kunnen worden ingezet.

 

Op 8 januari 2020 bracht minister Carola Schouten een werkbezoek aan Twente. Tijdens dit bezoek nam zij een kijkje bij melkgeitenbedrijf Veelers, deelnemer aan de proeftuin precisielandbouw. In deze proeftuin spelen drones een belangrijke rol. Samen met de broers Borre van Robor Electronics en de Universiteit Twente is in de proeftuin gekeken hoe met de inzet van een speciale camera onder de drone, realtime en gedetailleerd de samenstelling en kwaliteit van het gras op het perceel in beeld gebracht kan worden. Met deze gegevens kan de boer de bemesting aanpassen of andere maatregelen nemen om de productie te optimaliseren. “Door slim gebruik van de drone in combinatie met kunstmatige intelligentie, ontwikkelen we een betaalbaar systeem voor de boer, waarmee hij zijn grasproductie beter kan sturen”, aldus Xander Borre. Minister Schouten gaf aan dat deze proeftuin aantoont dat Twente al heel ver is met zulke technieken en dat het ongelooflijk veel kansen geeft voor de toekomst van de landbouw. Met steun van het ministerie wordt de proeftuin de komende jaren verder uitgebouwd.

Meerwaarde biomassa

C1 Bermgraslab

Het maaisel uit het beheer van bermen en sloten wordt vaak afgevoerd naar regionale verwerkingsbedrijven. Het kan lokaal echter ook als waardevolle bodemverbeteraar worden ingezet. In deze proeftuin worden verschillende verwerkingsmethoden getest. Ook wordt gekeken naar de ontwikkeling van een goede businesscase en het passend maken van regelgeving.

 

Langs de Twentse wegen en sloten liggen veel grasbermen. Je kan je zo voorstellen dat hier jaarlijks veel maaisel vanaf komt. Het afvoeren en verwerken van dit ‘afvalproduct’ kost de gemeenten het nodige geld. Het maaisel bevat echter waardevolle organische stoffen, die goed zijn voor de bodem. De landbouw heeft juist behoefte aan deze organische stof als bodemverbeteraar. In de proeftuin ‘Bermgraslab’ worden deze twee behoeftes aan elkaar gekoppeld. In deze proeftuin passen boeren, loonwerkbedrijven, gemeenten en waterschappen het maaisel in de praktijk op een aantal proefvelden toe als bodemverbeteraar. Het effect op de bodem en de gewasopbrengst wordt door Mineral Valley onderzocht en zij kijken naar de mogelijkheden hierin. Naast organische stof voor de bodem kan bermmaaisel ook worden gebruikt voor bijvoorbeeld eierdozen en beschoeiingspalen.

Landbouw en maatschappij

D1 Governance kringlooplandbouw

Kringlooplandbouw vraagt om samenwerking tussen bedrijven in de buurt en in de regio. Hoe organiseer je dit, welke afspraken kun en moet je maken en wie bepaalt dit? In de proeftuin wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn om dit voor en door de boeren te organiseren en wat daarvoor vanuit de overheid nodig is.

 

Dit artikel is geupdate op woensdag 7 oktober 2020 

Datum: 27 mei 2020 |

Bron tekst: Mineral Valley |

Auteur: Twente.com

Lees meer over #Renewable Energy