Privacy en cookies

Twente.com is de website van stichting Twente Board. Op of via onze website en bij de uitvoering van onze werkzaamheden kunnen we persoonsgegevens verwerken. De verwerkende personen zijn allen betrokken bij de stichting. Denk hierbij aan medewerkers van en gedetacheerde personen aan de stichting, student- stagiairs, eventbezoekers en externe relaties (opdrachtnemers, netwerkpartners). Welke persoonsgegevens de stichting verwerkt is afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten de betrokkene gebruikt van (de website van) onze stichting.

 

De door jou aangeleverde gegevens kunnen – in het kader van de uitvoering van onze werkzaamheden – worden gedeeld met geselecteerde, gecontracteerde derden en worden opgenomen in een (digitaal) bestand. De stichting gaat zorgvuldig met deze persoonsgegevens om en met de vertrouwelijkheid daarvan en zorgt voor bescherming en beveiliging.

In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken en met welk doel. De handelswijze van de stichting is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Door gebruik te maken van de website Twente.com geef je aan het privacybeleid van de stichting te accepteren.

 

Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites waarop de stichting wel wordt vermeld maar geen rechtstreekse invloed kan uitoefenen.

 

Hoe worden persoonsgegevens verzameld?
Persoonsgegevens worden in de meeste gevallen door de betrokkene zelf verstrekt. Binnen de stichting kunnen deze gegevens zo nodig vanuit een intern bronsysteem worden doorgestuurd naar of overgenomen in een ander (intern) systeem.

 

Daarnaast ontvangt de stichting ook persoonlijke gegevens uit systemen van derden. Dit kunnen gesloten en open bronsystemen zijn, zoals Twitter, LinkedIn of andere sociale media.

 

Ook kan de stichting jouw gegevens verzamelen wanneer je deze achterlaat op de website van de stichting, bijvoorbeeld om je op de hoogte te houden van diverse activiteiten of (nieuws)berichten van de stichting.

 

“We zijn bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 met implicaties voor de doorgifte van persoonsgegevens (link naar uitspraak). We zijn momenteel aan het onderzoeken hoe we dit het beste kunnen ondervangen. We hebben privacy zeer hoog in het vaandel staan en proberen er alles aan te doen om tot een passende oplossing te komen. Als we een passende oplossing hebben, zullen we je hierover informeren via deze privacyverklaring. Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op, via de contactgegevens in deze privacyverklaring.”

 

Algemene doeleinden van de gegevensverwerking
Jouw persoonsgegevens worden door de stichting verwerkt voor een of meer van de volgende doeleinden:

  • Relatiebeheer: contact onderhouden (bijvoorbeeld via sociale media, email, per post of telefonisch) met relaties en netwerkpartners van de stichting, verzendlijsten, nieuwsbrieven, job-alerts of campagnes;
  • Bedrijfsvoering en financiën: beheer van financiële administratie, betaalsystemen, IT-management, interne en externe (accountants)controle, verantwoording aan subsidiegevers en members of partners van de stichting, of juridische procedures;
  • Events: gegevensverwerking voor (mogelijke) deelname aan events of beeldmateriaal voor communicatie-uitingen van de stichting;
  • Generiek: verwerking van jouw sollicitatie danwel beschikbaarheid voor het beantwoorden van vragen, om de website van de stichting verder te optimaliseren en beveiligen of content management (CMS).

 

Gegevens van websitebezoek
De stichting ontvangt gegevens die het verkrijgt op basis van jouw bezoek aan Twente.com. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruikt de stichting om een beter beeld te krijgen van onze relaties en klanten of om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan jouw persoonlijke voorkeuren.

 

Voor Twente.com gebruikt de stichting Google Analytics of derde leveranciers om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten en optimaliseren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. De stichting heeft hier geen invloed op. De stichting staat Google niet toe de verkregen analyse-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

 

Verstrekking aan derden
De stichting geeft de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de door jou aangevraagde diensten.

 

Wanneer de stichting jouw gegevens aan een derde partij verstrekt, zorgt de stichting er onder andere met een overeenkomst voor dat die gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komt de stichting hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

 

Bewaartermijn
Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de realisering van de doeleinden waarvoor deze worden verzameld en verwerkt. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk indien het bewaren noodzakelijk is voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden, of op grond van een wettelijk voorschrift.

 

Bewaren van jouw gegevens
Persoonlijke gegevens die we van jou hebben ontvangen of verzameld, kunnen worden opgeslagen en verwerkt in Nederland of in elk ander land binnen de Europese Unie. Bij uitzondering is sprake van gegevensverwerking in een land buiten de Europese Unie. Dit staan we alleen toe wanneer hierbij is voldaan aan de van toepassing zijnde wettelijk vereiste beveiligings- en privacy-maatregelen.

 

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan onze website automatisch op jouw computer, tablet, mobiele telefoon of andere digitale apparaten worden geplaatst. Er zijn verschillende soorten cookies.
Functionele cookies die zorgen voor een goede werking van onze website plaatst de stichting altijd. Voor andere soorten cookies (zoals tracking cookies) informeren we je eerst hoe jij deze kunt uitzetten of opnieuw activeren. Surf je verder op Twente.com, dan worden deze cookies geplaatst. De gegevens die we verkrijgen via deze cookies worden gebruikt om jou aanbiedingen, advertenties of informatie toe te sturen of te laten zien die bij jou past. Je leest er meer over in ons cookiebeleid.

 

Beveiligingsniveau
Onze stichting beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken en houden. Hierbij kunt je denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers.

 

Als je onverhoopt toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan verzoeken we jou om onverwijld contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens staan op Twente.com.

 

Jouw rechten
Wanneer de stichting jouw persoonsgegevens verwerkt, heb je recht op inzage in deze gegevens. Als je van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kun je contact opnemen met onze officemanager op het algemene telefoonnummer of emailadres van de stichting, te vinden op Twente.com.

 

Ben je van mening dat de gegevens die we van jou hebben vastgelegd onjuist of onvolledig zijn, stuur ons dan een schriftelijk verzoek om deze gegevens te actualiseren. Ook kan je ons vragen gegevens af te schermen of te vernietigen, bijvoorbeeld wanneer deze niet (meer) ter zake doen voor het doel waarvoor zij (oorspronkelijk) zijn verzameld. Ook hiervoor kan je contact opnemen met de officemanager op het algemene telefoonnummer of emailadres van de stichting, te vinden op Twente.com.

 

Aanpassen privacybeleid
De stichting behoudt zich het recht voor ons privacybeleid aan te passen. Het is daarom aan te raden deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van de nieuwste versie op de hoogte bent.

 

Contactgegevens
Voor eventuele vragen en verzoeken inzake de verwerking van persoonsgegevens kan je je richten tot de officemanager van:

 

stichting Twente Board
M.H. Tromplaan 1, 7511 JJ, Enschede
T elefoon: 085 - 0220 605
Email: info@twente.com
Website: www.twente.com

 

Deze privacyverklaring is in werking getreden op donderdag 24 mei 2018.
Laatst bijgewerkt op maandag 17 juli 2023.