De boer niet als probleem, maar als oplossing: circulair mestbeheer

Afvalstromen zijn wereldwijd in overvloed aanwezig en het wordt steeds meer. Variërend van GFT tot stro en van rioolslib tot slachtafval. Het geeft problemen of ligt zinloos weg te rotten. Uit deze afvalstromen wil de Twentse bouwer, die nationaal en internationaal opereert, via biomassagestookte- en vergistingsinstallaties op een zo duurzaam mogelijke manier zo snel en zoveel mogelijk energie halen.

In het kort

  • Mest van boerenbedrijven kan vergist worden en daarmee omgezet worden in hernieuwbare energie
  • HoSt creëert duurzame biomassa-energieinstallaties waarmee mest omgezet wordt in groen gas

Global Goal

global goal icon

Eén van de manieren om organisch afval en biomassa om te zetten in biogas is vergisting. De vergisting van mest wordt steeds meer gezien als een van de meest kansrijke opties om duurzame energie te produceren en bovendien zo mest te verwerken tot een eindproduct. Sjaak Klein Gunnewiek, salesmanager biogasprojecten: “We streven ernaar nieuwe innovaties, de vraag van de markt, marktomstandigheden en de productie van duurzame energie samen te brengen. Onze duurzame biomassa-energie installaties zouden een oplossing kunnen zijn voor het alsmaar toenemende afvalprobleem.”

Mes snijdt aan twee kanten

De drijfveer van HoSt op het gebied van mestvergisting is heel simpel legt Sjaak uit. “Uit de mest van twee koeien wordt al voldoende gas geproduceerd voor de gasbehoefte van 1 huishouden. Door dit methaangas op te vangen is minder aardgas nodig en wordt voorkomen dat broeikasgassen de lucht in gaan. “Monomestvergisting is een bewezen en haalbare innovatie voor de productie van hernieuwbare energie en andere waardevolle eindproducten uit mest. Op het eigen bedrijf mest van melkkoeien vergisten is een investering die voor boeren te overzien is en het is financieel aantrekkelijk. Bovendien is zo de boer niet langer het probleem door de uitstoot van broeikasgassen als CO2, methaan en stikstof, maar vormt juist de oplossing.” 

Dichte stalvloer

De uitdaging ligt echter in het geschikt maken van de stal(vloer). Bij mestvergisting is het wenselijk dat de verse mest meteen vanuit de stal naar de vergister wordt afgevoerd. Dit gebeurt via leidingen zodat verse mest met een hoge gasproductie wordt verkregen. “Bij een melkveehouder in Deurningen plaatsten we een installatie waar de koeienmest door behandeling opgewerkt wordt tot groen gas met aardgaskwaliteit. Bijzonder aan dit project is dat de stalvloeren zijn dichtgemaakt naar emissiearme vloeren van rubber, zodat hiermee verse mest met een hoge gasproductie wordt verkregen en ammoniak- en methaanemissie, te wijten aan traditionele kelderopslag, wordt gereduceerd.” Het hoogwaardige groen gas wordt rechtstreeks geleverd op het lage druk net (LD-net). De installatie in Deurningen produceert 40 Nm3 (kuub) groen gas per uur, voldoende voor het verwarmen van in totaal zo’n 400 Nederlandse huishoudens. 

Een oplossing

De mestvergister is in de basis een gasdichte, verwarmde, geïsoleerde tank met een mixer waarin onder gecontroleerde omstandigheden de mest anaeroob wordt vergist en wordt omgezet naar biogas. De methaan komt niet vrij en wordt optimaal benut. Door het toepassen van geavanceerde technologie wordt het biogas opgewerkt naar groen gas (biomethaan) met dezelfde eigenschappen als aardgas. Dit groen gas is geschikt voor injectie in het aardgasnet. Een zeer geschikt en groen alternatief voor verwarmen, warm water en koken op de fossiele brandstof aardgas.

Uitdaging

Het realiseren van mestvergisting op het boerenbedrijf betekent dat de vergister dagelijks gevoed wordt met verse mest. Dit gaat volledig geautomatiseerd zonder omkijken van de boer. De uitdaging ligt in het geschikt maken van de stal en stalvloer voor de verse mest toevoer vanuit de stal naar de vergister. Voor optimale vergisting en biogasproductie is verse mest de voorwaarde, wegens de 30% hogere gasopbrengst ten opzichte van oude mest. De rekensom: een ton verse mest levert 35 Nm3 biogas op, waar een ton oude mest 20 tot 25 Nm3 biogas oplevert. Het rendement van de Microferm groengas-installatie van HoSt is al optimaal bij melkveebedrijven met een mestproductie vanaf 8.000 m³. Sjaak: “Vergisting, vergassing en verbranding van biomassa- en afvalstromen voor productie van energie heeft veel te bieden heeft en we geloven dat het een veel grotere markt kan bedienen. Dankzij de door ons nieuwe ontwikkelende technologieën kan HoSt steeds meer verschillende afvalstromen omzetten naar duurzame energie. HoSt is inmiddels één van de grootste en belangrijkste spelers op het gebied van bio-energie-installaties. We realiseren op dit moment projecten in Japan, de VS en in China.”

Datum: 27 februari 2020 |

Bron tekst: twente.com |

Auteur: twente.com

Lees ook #energie