Global Goal 12: Verantwoorde consumptie

Duurzame consumptie en productie gaat over het vergroten van het rendement van hulpbronnen en energie, duurzame infrastructuur en toegang tot basisvoorzieningen, groenvoorzieningen, gepast werk en een betere levenskwaliteit voor iedereen. De verwezenlijking hiervan kan bijdragen aan het behalen van algemene ontwikkelingsplannen, het verlagen van toekomstige kosten voor economie, milieu en maatschappij, het versterken van economische concurrentiekracht en het bestrijden van armoede.

In het kort

  • Het is nodig te zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen
  • Hier wordt duurzaamheid verankert en geintegreerd 

Global Goal

global goal icon
Verzeker duurzame productie- en consumptie patronen

‘Meer doen met minder’, daarop is duurzame consumptie en productie gericht. Groei van de netto welvaartstijging uit economische activiteiten door het terugdringen van gebruik, afbraak en verontreiniging van hulpbronnen in de hele cyclus, terwijl algehele levenskwaliteit wordt verbeterd.

Co-creatie

In dit proces zijn er verschillende spelers, waaronder het bedrijfsleven, consumenten, beleidsmakers, onderzoekers, wetenschappers, winkeliers, media en instanties voor ontwikkelingssamenwerking. Het vereist tevens een systematische aanpak en samenwerking tussen deelnemers in de bevoorradingsketen, van producent tot consument. Consumenten worden bijvoorbeeld gestimuleerd een bijdrage te leveren door middel van bewustwording en voorlichting over duurzame consumptie en een duurzame levenswijze, informatieverstrekking via normen en labels en duurzame openbare aanbestedingen.

Vervuilde energiebronnen

Het gebruik van vervuilende energiebronnen moet worden teruggeschroefd, want ondanks de technologische vooruitgang zullen OECD-landen naar schatting nog 35% meer energie verbruiken in 2020. Daarbij dient te worden veilig gesteld dat het kleine percentage aan drinkwater dat wereldwijd beschikbaar is, minder vaak wordt vervuild en verspild.

Voedselproductie

Op het gebied van voedselproductie moet de verdeling beter. Terwijl vele honderden miljoenen mensen honger hebben, is er in sommige delen van de wereld juist te veel en ongezond eten, wat zorgt voor hart- en vaatziekten en onnodige sterfte. Het doel is om in 2030 voedselverspilling te hebben gehalveerd.

Groene levensstijl

De productie én consumptie moeten schoner. Het doel is om chemicaliën en ander afval in de lucht, water en bodem structureel te verminderen. Het is de bedoeling om de hele waardeketen bewust te maken van de problemen en te laten meehelpen bij de oplossingen. Van boer tot supermarkt, tot gemeentes, waterbedrijven en uiteindelijk de consument: zorgen dat iedereen voldoende informatie heeft over een groene levensstijl.

 

Kortom:

  • bevordering van duurzame consumptie en productie;
  • als doel hebben om meer te willen doen met minder;
  • groei van netto welvaartstijging uit economische activiteiten;
  • kwaliteit van leven verbeteren;
  • betrokkenheid van verschillende spelers;
  • een systematische aanpak en samenwerking in de keten;
  • consumenten stimuleren door middel van bewustwording en educatie.

Lees meer over #duurzaam