Actieagenda batterijsystemen met sterke bijdrage uit Twente

Binnen de energietransitie vormen batterijen een belangrijk onderdeel. Batterijen voor schepen, trucks, hijskranen en andere zaken op bouwplaatsen leveren een belangrijke bijdrage aan duurzame(re) vormen van energieopslag en schoon vervoer. Ook zijn er batterijen nodig om wind- zon en andere vormen van duurzame energieopwekking op te slaan. Op Europese schaal wordt de productie van circulaire batterijen de komende jaren daarom flink opgevoerd. Hier liggen grote  kansen voor Nederland, en ook zeker voor Twente. 

global goal icon

global goal icon
Basis voor een florerend batterij-ecosysteem

In de recent uitgebrachte Actieagenda batterijsystemen wordt ingezet deze kansen te benutten, onder andere op het gebied van nieuwe innovatieve technieken en recycling. Vanuit Twente is actief bijgedragen aan de opstelling van deze agenda. Mark Huijben, is als professor aan de UT en voorzitter van de expertgroep betrokken bij het opstellen ervan. “Met de Actieagenda Batterijsystemen laten we de kansen van batterijsystemen in Nederland zien en wat ervoor nodig is deze te realiseren”, zegt hij. “Met de acties in deze agenda leggen we de basis voor een florerend batterij-ecosysteem in Nederland. Twente kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren, zowel vanuit de beschikbare kennispositie bij de UT, door een aantal belangrijke bedrijven in de regio, als ook – en zeker niet in de laatste plaats – onze samenwerking met de regio Münster waar op dit moment op grote schaal productie- en testfaciliteiten worden gebouwd”. 

Verdergaande samenwerking

Op dit moment verkent Twente Board de mogelijkheden voor verdergaande samenwerking tussen kennisinstellingen én bedrijfsleven tussen Twente en de Regio Münster. Dirk van Asseldonk, kwartiermaker namens Twente Board, ziet mogelijkheden voor het gezamenlijk uitvoeren van projecten door kennisinstellingen en bedrijven aan weerszijden van de grens. “Ik denk hierbij aan thema’s zoals innovatieve batterijtechnologie en recycling”, vertelt hij. “Hiermee versterken we het ecosysteem, stimuleren we innovatie en dragen we bij aan een sterk en toekomstbestendig bedrijfsleven.” 

Motie

In juni van dit jaar is, mede op initiatief van de Twente Board, een motie aangenomen in de Tweede Kamer waarin het kabinet werd opgeroepen om in samenwerking met private en publieke partijen een actieve strategie te ontwikkelen ten aanzien van nieuwe innovatieve ontwikkelingen op

batterijtechnologiegebied.


Voor de actieagenda: zie: Schoon en zuinig | Tweede Kamer der Staten Generaal.


Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Mark Huijben (UT), Dirk van Asseldonk (kwartiermaker Euregional Energy Cluster) of Charles Nijssen (Twente Board).