Wat is een Regio Deal?

Elke regio is uniek en kent haar eigen kansen en uitdagingen. Daarom wil het Rijk gebruik maken van de kennis, kunde en plannen van de mensen in de regio zelf. Rijk en regio maken over deze plannen afspraken in de Regio Deals. 

  

Bij het sluiten van een Regio Deal komen de regio’s zelf met plannen en ideeën om complexe opgaven aan te pakken. Bijvoorbeeld om de leefbaarheid van een gebied te vergroten, om opleidingen beter te laten aansluiten bij de arbeidsmarkt, of om gebouwen en bedrijventerreinen te verduurzamen. Het Rijk financiert maximaal de helft van de benodigde investering. Regio’s investeren zelf ook. 

  

De Regio Deals bestaan uit verschillende tranches. In Twente werken we op dit moment aan de uitvoering van de Regio Deal Twente als onderdeel van de tweede tranche (2019), die sterk gericht is op economische ontwikkeling van de regio, vanuit techniek, innovatie en het aantrekken en behouden van talent. 

  

Om nog meer impact te kunnen maken in de regio, heeft Twente Board eind 2022 een aanvraag ingediend voor de vierde tranche. Deze aanvraag is gebaseerd op onderdelen uit de regionale investeringsagenda, de Agenda voor Twente 2023 - 2027 en op basis van een analyse waar de brede welvaart in Twente, ons Bruto Twents Geluk, onder druk staat. Op 17 februari 2023 kwam het goede nieuws dat deze aanvraag is gehonoreerd voor een bedrag van maximaal 25 miljoen. Rijk en regio hebben in de maanden daarna gewerkt aan een convenant waarin staat waar het geld voor ingezet gaat worden. Op 1 november 2023 hebben Rijk en Regio het convenant ondertekend. 

Samenwerking tussen regionale partijen

De aanvraag voor de Regio Deal is gedaan door Twente Board met steun van de provincie Overijssel. 

  

Bij de totstandkoming van de aanvraag zijn vele regionale organisaties betrokken. Via de Twente Board geven de 14 Twentse gemeenten, Stichting Ondernemend Twente, Universiteit Twente, Saxion Hogeschool en ROC van Twente hun commitment. Daarnaast zijn Twentse Koers, de arbeidsmarktregio Twente, Novel-T, Oost NL, VNO-NCW, Waterschap Vechtstromen, EUREGIO en IHK Nord Westfalen betrokken. 

Regio Deal 2023: drie centrale opgaven

In de nieuwe Regio Deal 2023 staan drie grote opgaven centraal: 

 

  • Druk op het regionale bedrijfsleven  

We willen het (mkb) bedrijfsleven ondersteunen op het gebied van verduurzamen van bedrijfslocaties, digitaliseren en verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Hierdoor stijgt niet alleen de arbeidsproductiviteit, maar leveren we ook een bijdrage aan de uitdagingen op het gebied van klimaat, energie en natuur.  

  • Al het beschikbare talent is nodig 

We streven naar het vergroten van de instroom van het aantal technische studenten, door kinderen al vroeg te interesseren voor wetenschap en techniek. Daarnaast willen zo goed mogelijk gebruik maken van al het beschikbare arbeidspotentieel in de regio. Hierbij richten we ons op de mensen die in deeltijd werken en statushouders en focussen we ons op de tekortsectoren zorg en techniek. 

  • Toegankelijkheid van de zorg 

We willen de samenwerking binnen en met de zorgketen verbeteren, gezondheid van inwoners vergroten en ziekte, ziektelast en zorgkosten terugdringen. Dit doen we door vanuit het concept positieve gezondheid in te zetten op preventie, domijnoverstijgende samenwerking, vroegsignalering en het toepassen van zorginnovaties bij mensen thuis en het bijscholen van zorg- en welzijnsprofessionals. 

Uitvoering van de Regio Deal

Samen met alle partners uit de regio maken we van de Regio Deal een succes. De uitvoering van de Regio Deal vraagt om een programmatische aanpak en samenwerking tussen partijen. Dit betekent dat projecten en initiatieven niet op zichzelf staan, maar dat we deze zoveel mogelijk aan elkaar willen verbinden. Heeft u een goed idee of voorstel dat bijdraagt aan de opgaven in de Regio Deal? Neem dan contact op met een van de programmamanagers of via project@twenteboard.nl voor een verkennend gesprek.  

 

Het proces van projectaanvragen is vergelijkbaar met die van de Agenda voor Twente. Twente Board Development gebruikt de KRACHT-criteria  en het convenant om een projectaanvraag te beoordelen. Omdat het bij de Regio Deal om Rijksmiddelen gaat, zit er wel een extra stap in het proces van aanvraag tot finish. Er wordt namelijk direct samengewerkt met de provincie.  

Header afbeelding: Freek van den Bergh

#Impact Uit Twente