Regio Deal Twente

Twente wil koploper worden in hightechontwikkelingen en sinds het begin van de coronacrisis is in nieuwe projecten de verschuiving naar innovatievere technologieën in een stroomversnelling geraakt. Zo investeren de Rijksoverheid en de Provincie Overijssel in het kader van Regio Deal Twente, die samen met de Agenda voor Twente “Investeren in Twente” wordt genoemd, €60 miljoen in het ontwikkelen van technologische kennis en talent. Twente Board is een triple helix organisatie, die zich inzet voor het versterken van de regionale economie; zij zijn verantwoordelijk voor en investeren in de sociaaleconomische agenda van Twente.

In het kort

  • Twente wil koploper worden in hightechontwikkelingen.
  • Sinds het begin van de coronacrisis is in nieuwe projecten de verschuiving naar innovatievere technologieën in een stroomversnelling geraakt.
  • Binnen de Regio Deal Twente zijn er verschillende platformen die passen onder twee grotere paraplu’s binnen Investeren in Twente: Technologie & Innovatie en Talent.

 

Global Goal

global goal icon
Investeren in technologie en gericht onderwijs

Met Industry 4.0 en technologieën zoals machine learning, uitgebreide data-analyse, additive manufacturing, het Internet of Things en andere technologieën die het zakelijke landschap veranderen, kan niemand het zich veroorloven om achter de innovatiecurve te blijven. Om op de juiste weg te raken, zette Regio Deal Twente 12 initiatieven op met een aantal ambitieuze doelen. Wim Boomkamp, Voorzitter van Twente Board: “Onze ambitie is groot, waarbij het behoud en de versterking van bedrijvigheid en werkgelegenheid centraal staan. Daarnaast stimuleren we technische innovaties en investeren we in een aantrekkelijke en toegankelijke regio om te wonen en te werken.”

 

De projecten van Investeren in Twentse omvatten o.a. het cofinancieren van een programma voor bijbanen bij IT-bedrijven voor studenten, om het regionale bedrijfsleven en IT-talent in een vroeg stadium met elkaar te verbinden. Ook is er cofinanciering voor trainingen in (o.a. zorg-, logistiek- en technisch) onderwijs, ter waarde van maximaal €5000. Zo investeert Regio Deal Twente ook in een programma dat samen met burgers werkt aan nieuwe ICT-toepassingen, voor onder meer patiëntenzorg. Andere voorbeelden van projectfinanciering zijn proeven met landbouwdrones, de ontwikkeling van nieuwe productietechnieken met behulp van de universiteit en beter op de behoeftes uit het bedrijfsleven afgestemde trainingen. 

Projecten en doelen

Voor de investeringen in het kader van de Regio Deal zijn er veel samenwerkingspartners. Zo werkt het Rijk samen met de Provincie Overijssel, Universiteit Twente, Hogeschool Saxion, Stichting Regionaal Opleidingscentrum Twente en andere soortgelijke organisaties in de Regio. Binnen de Regio Deal Twente zijn er verschillende platformen die passen onder twee grotere paraplu’s binnen Investeren in Twente:
 

  • Technologie & Innovatie: Technologie als motor, toegankelijkheid, ondernemingsklimaat, circulaire economie en duurzaamheid.
     
  • Talent: Werk en onderwijs


Om de landelijke en regionale duurzaamheidsdoelstellingen te behalen en technologische initiatieven te versnellen, hebben de betrokken partijen richtlijnen opgesteld om het tekort op de arbeidsmarkt terug te dringen, innovaties in de gezondheidszorg en landbouw te bevorderen en te investeren in technische kennis. Wim Boomkamp licht toe: “De Agenda voor Twente is daarvoor de basis, en de Regio Deal versnelt dit. Projecten krijgen vorm en er ontstaan nieuwe samenwerkingen, ook in de triple helix context. Zo werken ondernemers, kennisinstellingen en de overheid samen aan verschillende campagnes om talent aan te trekken en te binden.” 

Industrie helpen met innovatie

De activiteiten in het kader van de Regio Deal Twente hebben verschillende richtingen. Circulaire economie en duurzaamheid zijn onderwerpen waar heel Europa samen aan moet werken om de wereldwijde klimaatdoelen te kunnen behalen. Arbeidsmarktinitiatieven zijn echter meer fundamentele vereisten voor regionale bedrijven die op de hoogte willen blijven van de technologische innovaties die nodig zijn om dergelijke doelstellingen te kunnen behalen.


“Technologie als aanjager” is het motto voor één van de actiepunten binnen de agenda Investeren in Twente. Aan de ene kant ligt de focus op het mkb en het creëren van innovatie en talent, aan de andere kant is er een sterke focus op intelligente bedrijfstoepassingen, gesteund door wetenschappelijk onderzoek. Hoewel het creëren van een uitgebreide technologiegerichte talentpool essentieel is voor toekomstige groei, is investeren in nieuwe technologieën en het trainen van bedrijven om dergelijke innovaties gericht toe te passen een parallel proces. Zo is, onder de 12 projecten onder Regio Deal Twente, het Advanced Manufacturing Program gericht op directe implementatie van Additive Manufacturing en andere geavanceerde technieken in de bestaande productieprocessen. 

Het delen van de knowhow voor Additive Manufacturing en een andere nieuwe technologie├źn

Twente heeft al een gevestigde hightechindustrie en een goede kennisbasis. Echter, om op koers te blijven en aan boord te raken van de Industry 4.0-trein, moeten bedrijven zichzelf voortdurend opnieuw uitvinden. Gelukkig hebben de industrie, het hoger onderwijs en de lokale overheid de potentie van innovatie erkend en werken ze samen aan het creëren van een kader dat bedrijven in staat stelt nieuwe technologieën in Advanced Manufacturing te opnemen in hun bedrijf. Het projectbudget van 3 miljoen euro komt van Regio Deal Twente en de Provincie Overijssel. De drijvende kracht achter het Advanced Manufacturing Program is het Fraunhofer Project Center at the University of Twente.


Prof. dr. Ian Gibson, wetenschappelijk directeur van het Fraunhofer Project Center aan de Universiteit Twente en professor Design Engineering over het project: “AMP is een enabler voor de lokale industrie om nieuwe productietechnologieën te onderzoeken. Door samen te werken met andere bedrijven, kunnen ze hun betrokkenheid en bijdrage inzetten om te kijken naar technologieën buiten hun huidige scope of budget. Bovendien kunnen de medewerkers snel leren over de technologie en bepalen of deze geschikt is voor hun huidige of toekomstige behoeften.”


Momenteel lopen er 3 projecten in het kader van dit programma, bestaande uit in totaal 10 bedrijven. Deze bedrijven krijgen ondersteuning vanuit het project om zich vertrouwd te maken met de nieuwe technologieën, kennisoverdracht te krijgen en te werken aan toepasbare oplossingen voor het verbeteren van hun productieprocessen. Een aantal Twentse bedrijven neemt al deel aan dit programma, en het initiatief komt op stoom, met bedrijven van buiten deze regio die ook geïnteresseerd zijn in het AMP.


Maurice Herben, programmadirecteur van het Fraunhofer Project Center at the University of Twente, legt uit: “Naast de financiële hulp, kunnen ze samenwerken met andere bedrijven om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Zelfs als deze andere bedrijven concurrenten zijn, kunnen ze van elkaar leren om vertrouwen te krijgen om samen verder te gaan. Ze krijgen ook directe toegang tot de deskundigheid en ervaring van internationaal erkende experts.” Verder worden er inspanningen geleverd om productieprocessen te verbeteren door nieuwe en innovatieve monitoring van de toestand van de resources. Zo wordt in een voorbeeld visuele inspectie vervangen door continue monitoring, waarbij metingen worden geautomatiseerd en er een onderhoudswaarschuwing wordt afgegeven als de resultaten afwijken van de norm. Door het gebruik van technologie kan personeel worden bijgeschoold om te werken op gebieden waar ze harder nodig zijn. 
 

Maurice Herben is erg enthousiast over initiatieven zoals het AMP: “Te vaak komt de kennis die is opgedaan bij onderzoeksinstellingen niet bij lokale mkb-ondernemingen terecht. Met dit programma kan dit zeker overwonnen worden, ter verbetering en versterking van de Regio.” 

Opleiding van medewerkers

Het implementeren van nieuwe technologieën in bedrijven is onderdeel van het proces, waarbinnen de volgende stap de opleiding en training van personeel is. Je kunt geen nieuwe technologie in het productieproces integreren zonder ook de medewerkers op te leiden. Hiervoor werkt het Fraunhofer Project Center samen met internationaal erkende experts en draagt het bij aan de kennisontwikkeling en innovatie in de regio. Een extra kanaal voor kennisoverdracht vormen webinars. Bedrijven kunnen meer te weten komen over support binnen de Regio, kennis vergaren over en het implementeren van nieuwe technologieën en andere onderwerpen met betrekking tot het Advanced Manufacturing Program.

Meer voorbeelden met een aanzienlijk potentieel

In Technologie als motor, onderdeel van een Regio Deal-project, zijn er nog twee interessante programma’s. Ten eerste volgt TopFit CitizenLab East de samenwerking van burgers, patiënten en zorgpartners, om technologische innovaties voor de gezondheid te onderzoeken in een CitizenLab. PDEng for Digital Transformation and Advanced Manufacturing draait om het trainen en inzetten van ontwerpers om bedrijven te helpen bij het creëren van technische oplossingen binnen hun eigen processen. 


Ook andere projecten maken gebruik van technologie, creëren disruptie en bieden betere kansen. Een mooi voorbeeld is het gebruik van technologie voor efficiëntere geitenhouderij. De familie Veelers doet mee aan een project dat met drones de kosten voor geitenvoer probeert te verlagen. Drones zijn uitgerust met geavanceerde camera’s die veel meer kleuren kunnen zien dan mensen, en automatisch de hoeveelheid eiwitten in het gras meten. Dergelijke waardevolle informatie kan gebruikt worden om aan te geven wanneer extra mest moet worden gebruikt en wanneer er gemaaid moet worden, wat allemaal leidt tot hogere kwaliteit gras. Het resultaat is dat de familie Veelers niet zoveel andere voeding hoeft te kopen. 

Positieve resultaten

De investeringen zijn in volle gang met 23 projecten die onderdeel zijn van Investeren in Twente (Agenda voor Twente en Regio Deal Twente). De resultaten zijn overal in de regio zichtbaar. Zo heeft de Universiteit Twente een groeiend aantal studenten, waarvan meer engineeringkandidaten dan het landelijk gemiddelde. Tegelijkertijd zien we vooruitgang in hernieuwbare energie en een toename van het aantal woningen met zonnepanelen. Met het groeiend aantal nieuwe banen is er in deze Regio minder spanning op de arbeidsmarkt. De ICT-sector kent de grootste groei, wat betekent dat initiatieven om nieuwe technologieën te implementeren in bestaande bedrijven een serieuze kans hebben om hun vruchten af te werpen. Het uiteindelijke doel voor Twente is duurzaamheid, het kunnen zetten van enorme stappen richting groene technologie, en welzijn voor iedereen. Dit gaat ongetwijfeld de goede kant op.

Datum: 13 juni 2022 |

Bron tekst: InnovatieNU |