Twente Board zet in op:

  • Transitie in de landbouw
  • Water
  • Circulaire Textiel

 

In lijn met de agenda van het kabinet zetten we in op de landbouwtransitie, inclusief het bijdragen aan oplossingen voor de stikstofproblematiek en de klimaatopgave. Via een project als Mineral Valley investeren we in diverse innovaties op het gebied van bodemkwaliteit, voedselvoorziening – en veiligheid, toepassing van dronetechnologie in de landbouw. Bij ‘Water’ gaat het om zowel kwantiteit (denk aan verdroging) als kwaliteit (schoon en hergebruik vervuild water). We zien hier een rol voor Twente Board in het signaleren van kansen op het gebied van schoon water en het verbinden van partijen daar waar het bijvoorbeeld de landschapskwaliteit raakt. Het waterschap Vechstromen zien we daarbij als belangrijke partner. Daarnaast investeren we in Circulaire Textiel. Hiervoor organiseren we toegang tot (inter)nationale netwerken, concentreren we ons op het creëren van voldoende kritische massa/schaal en leggen we slimme verbindingen binnen en tussen productiewaardeketens. Daarnaast zorgen we voor gezamenlijke (onderzoeks)faciliteiten en doorgaande leerlijnen met als doel kennisdeling en ontwikkeling op alle opleidingsniveaus.