In de zomer van 2022 hebben we onze strategie herijkt. Net als voorheen blijven we als samenwerkingsorganisatie van onderwijs, overheid en ondernemers werken aan verbetering van de economie in Twente. Maar waar eerder de groene technologische topregio werd gezien als einddoel, wordt dit nu meer beschouwd als middel om het geluk in Twente te verhogen.

Sterk Twents Bedrijfsleven

Een sterk Twents bedrijfsleven is de basis waar het allemaal om draait. Om dat te bereiken zijn sterke kennisposities nodig binnen het onderwijs en bedrijfsleven. We stimuleren de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken​. Dat doen we aan de hand van de drie thema’s Duurzaamheid & Circulariteit​, Slimme Energie​ en Innovatieve Gezondheidszorg​.

Randvoorwaarden

Om daarin stappen te kunnen maken, is het nodig dat een aantal randvoorwaarden op orde zijn. We moeten goed bereikbaar zijn en mensen moeten hier betaalbaar en prettig kunnen wonen. Daarnaast moet het vestigingsklimaat voor bedrijven gunstig zijn en hebben we voldoende instroom en doorstroom nodig van studenten en arbeidskrachten met de juiste kennis en kunde​. We hebben dus nog wel wat te doen.

Geen illusies

Twente Board hebben we zeker niet de illusie om alle inwoners in Twente gelukkig te kunnen maken. Als organisatie richten wij ons met name op de dimensies vanuit het sociaaleconomisch perspectief zoals inkomen, werk en persoonlijke ontwikkeling. Daarom is de unieke en gelijkwaardige samenwerking tussen de Twentse overheid, onderwijs en ondernemers zo belangrijk. Want juist samen kunnen we invloed uitoefenen op alle 11 factoren die bijdragen aan het collectieve geluk van de Tukker. Denk hierbij aan inkomen, baanzekerheid of een plek waar je voldoening uithaalt en waardoor je jezelf kan ontwikkelen.

Beweging

De rol van Twente Board zit’m vooral in het signaleren, verbinden, aanjagen, uitdagen en faciliteren. Vanuit die rol willen wij een ‘beweging’ in de Twentse samenleving op gang brengen. Een beweging waarin we niet alleen meer uitgaan van het steeds maar groter groeien, maar waar meer gekeken wordt naar wat goed is voor mens en milieu. Een beweging waarin het niet alleen draait om consumeren, maar ook om recyclen. Waar het niet alleen draait om winst, maar ook om werkgeluk.

 

Bruto Twents Geluk als kompas

Onze missie is geslaagd als alle bedrijven, organisaties en overheidsinstellingen het Bruto Twents Geluk als kompas gebruiken voor hun missie, visie en bedrijfsstrategie. Daarmee wordt de kans groter dat het wonen, werken en leven in Twente zo aantrekkelijk wordt, dat we het aanwezige talent kunnen behouden en nieuw talent aantrekken. Want, zoals een buitenlandse student onlangs zei: “I came here because of the good study and job opportunities. The reason that I’ll stay here is because of the good atmosphere in Twente.”  

___________________________________________________________

Happiness as a movement

Money may not buy happiness, but an income that allows us to live, work, and thrive contributes to happiness. It is therefore important to have a well-functioning social economy in the region. A strong Twente business community is, in our opinion, the foundation of it all.

In order to make progress in this area, it is necessary to have certain prerequisites in place. We need to be easily accessible and people should be able to affordably and comfortably live here. Additionally, the business climate needs to be favorable for companies to establish themselves, and we need sufficient influx and progression of students and workers with the right knowledge and skills.

Collaboration
Twente Board is a collaborative partnership of entrepreneurs, government, and educational institutions. As an organization, we primarily focus on dimensions from a socio-economic perspective, such as income, job security, and personal development. However, it is the unique and equal collaboration between the Twente government, education, and entrepreneurs that allows us to collectively influence all 11 factors that contribute to the happiness of the people of Twente. Each in a specific area.

Movement
The role of Twente Board as an organization is mainly to identify, connect, stimulate, challenge, and facilitate the 3 O's. From that role, we want to create a 'movement' in Twente society. A movement that does not only focus on constant growth, but also considers what is good for people and the environment. A movement that is not just about consuming, but also about recycling. Where it is not just about profit, but also about work happiness.

Mission
Our mission is successful when as many companies, organizations, and government institutions use 'Bruto Twents Geluk' as a compass for their mission, vision, and business strategy. This will make living, working, and living in Twente more attractive, so that we can retain as much local talent as possible and attract new talent. Because, as a foreign student recently said, "I came here because of the good study and job opportunities. The reason I'll stay here is because of the good atmosphere in Twente."