Ondertekening nieuwe Regio Deal Twente

Zojuist is in Ede de Regio Deal Twente ondertekend door minister Hugo de Jonge en Twente Board-voorzitter Ank Bijleveld-Schouten. Dat bekent dat Twente concreet aan de slag kan met het werken aan de drie grote opgaven uit de Regio Deal; de druk op het regionale bedrijfsleven, het behouden en aantrekken van al het beschikbare talent en de toegankelijkheid van de zorg.

global goal icon

global goal icon

Volgens voorzitter Ank Bijleveld heeft Twente het binnenhalen van de Regio Deal echt te danken aan de goede samenwerking in de regio. “De aanvraag kwam tot stand onder regie van Twente Board door een samenwerking met afgevaardigden uit Onderwijs, Ondernemers en Overheid die meedachten en meeschreven, zodat een gedragen plan ontstond. Samen maken we ook van de uitvoering een succes.”

Met de deal moet het (mkb) bedrijfsleven worden ondersteund op het gebied van verduurzamen van bedrijfslocaties, digitaliseren en verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Hierdoor stijgt niet alleen de arbeidsproductiviteit, maar wordt ook een bijdrage geleverd aan de uitdagingen op het gebied van klimaat, energie en natuur.  Ook wordt er gestreefd naar het vergroten van de instroom van het aantal technische studenten, door kinderen al vroeg te interesseren voor wetenschap en techniek. Daarnaast moet zo goed mogelijk gebruik worden gemaakt van al het beschikbare arbeidspotentieel in de regio. “Hierbij richten we ons op de mensen die in deeltijd werken en statushouders en focussen we ons op de tekortsectoren zorg en techniek”, vertelt Ank. “Als derde hebben we de opgave rondom het toegankelijker maken van de zorg. We willen de samenwerking binnen en met de zorgketen verbeteren, gezondheid van inwoners vergroten en ziekte, ziektelast en zorgkosten terugdringen. Dit wordt gedaan door vanuit het concept positieve gezondheid in te zetten op preventie, domein-overstijgende samenwerking, vroegsignalering en het toepassen van zorginnovaties bij mensen thuis en het bijscholen van zorg- en welzijnsprofessionals.”

Twente Board doet dit niet allemaal zelf, maar werkt daarin nauw samen met partijen in de regio. De subsidieregeling opent pas formeel als de provincie de beschikking heeft ontvangen van het Rijk en dit heeft gepubliceerd. Dat zal ergens in het begin van 2024 zijn. “Als mensen een goed idee of voorstel hebben dat bijdraagt aan de opgaven in de Regio Deal, dan gaan de programmamanagers van Twente Board Development graag met hen in gesprek”, besluit de voorzitter.