Technologische innovatie en verduurzaming landbouw gaan hand in hand

Twente ontwikkelt zich snel als voorloper in de toekomstgerichte landbouw en wil bij de slimste en duurzaamste innovatieregio’s van Europa horen. Dat blijkt ook uit de vele initiatieven in de regio, zoals de proeftuinen van Mineral Valley Twente. De proeftuinen zijn van groot belang voor de circulaire economie van morgen. Niet voor niets legt de Twente Board in haar strategie de focus op toekomstgerichte landbouw.

In het kort

Global Goal

global goal icon
Koppositie Oost-Nederland

Nederland ontwikkelt oplossingen die wereldwijde impact hebben. Hier ligt de basis voor het meest efficiënte voedselproductieland in de wereld. Agrarische ondernemers in Oost-Nederland leveren een belangrijke bijdrage in de modernisering en innovatie en verdiepen zich in de voedselvoorziening van morgen in een juiste balans met de omgeving. Het innovatieve bedrijfsleven in Twente, zowel de industrie als ondernemers in de landbouw, ontwikkelt al tientallen jaren innovaties die bijdragen aan de overgang naar een circulaire economie. Twente heeft officieel de status van agro-innovatieregio van Nederland gekregen, waarmee het ruimte krijgt om te experimenteren met nieuwe methoden en regels om bij te dragen aan een toekomstgerichte landbouw. Het is van cruciaal belang voor het platteland van Twente om koploper in toekomstgerichte landbouw te blijven en een voortrekkersrol in Nederland te vervullen.

Toekomstperspectief nodig

Een belangrijke basisvoorwaarde voor het realiseren van een duurzame landbouw is dat boeren een inkomen kunnen verdienen en tegelijkertijd een duurzaam verdienmodel kunnen realiseren. Hiervoor is lange termijn wet- en regelgeving nodig. Na de Tweede Wereldoorlog was het Nederlandse en Europese landbouwbeleid gericht op nooit meer honger. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in het zoveel mogelijk  produceren tegen zo laag mogelijke kosten. En dat heeft zo zijn effect gehad op de omgeving. Maatschappelijke opgaven, zoals bijvoorbeeld klimaat en biodiversiteit, maken dat het is tijd voor een koersverandering. “We merken dat boeren bereid zijn te investeren en willen veranderen, maar het moet ook haalbaar zijn. De grote beweging is verduurzaming van de landbouw; dat is de kant die we op willen. Daarbij staat het verdienmodel van de boer wel onder druk”, vertelt Eric Kleissen, directeur van Mineral Valley Twente. Kleissen is sinds eind vorig jaar directeur en stond als toenmalig wethouder van de gemeente Dinkelland aan de wieg van Mineral Valley Twente.

Een belangrijke basisvoorwaarde voor het realiseren van een duurzame landbouw is dat boeren een inkomen kunnen verdienen en tegelijkertijd een duurzaam verdienmodel kunnen realiseren. Hiervoor is lange termijn wet- en regelgeving nodig. Na de Tweede Wereldoorlog was het Nederlandse en Europese landbouwbeleid gericht op nooit meer honger. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in het zoveel mogelijk  produceren tegen zo laag mogelijke kosten. En dat heeft zo zijn effect gehad op de omgeving. Maatschappelijke opgaven, zoals bijvoorbeeld klimaat en biodiversiteit, maken dat het is tijd voor een koersverandering. “We merken dat boeren bereid zijn te investeren en willen veranderen, maar het moet ook haalbaar zijn. De grote beweging is verduurzaming van de landbouw; dat is de kant die we op willen. Daarbij staat het verdienmodel van de boer wel onder druk”, vertelt Eric Kleissen, directeur van Mineral Valley Twente. Kleissen is sinds eind vorig jaar directeur en stond als toenmalig wethouder van de gemeente Dinkelland aan de wieg van Mineral Valley Twente.

 

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Technologie en innovatie enorm belangrijk in de landbouw

Dit jaar heeft Mineral Valley Twente haar visie en missie vastgesteld. “Als je wilt innoveren, is het belangrijk om een strategie te vormen waar je naartoe wilt met elkaar. Ook om partijen bij elkaar te brengen en tot concrete projecten te komen”, vertelt Kleissen. De visie van Mineral Valley Twente sluit aan op de visie over kringlooplandbouw van minister Schouten. Zodat in 2030 een transitie heeft plaatsgevonden van het landelijk gebied in Twente en met een nieuw agrarisch verdienmodel uitvoering wordt gegeven aan de opgaven.

Mineral Valley Twente is goed op stoom. Inmiddels lopen er ruim twintig proeftuinen waarin wordt gewerkt aan slimme oplossingen voor de realisatie van maatschappelijke opgaven en de transitie naar een duurzaam landelijk gebied. “Bij precisielandbouw zorgt techniek ervoor dat er veel minder kunstmest en bestrijdingsmiddelen nodig zijn. Daar zie je hoe technologie en innovatie ook in de landbouw enorm belangrijk zijn. In 2019 hebben we de eerste experimenten gedaan met drone-technologie voor meting van de gewaskwaliteit. We verkennen de mogelijkheden van drones en precisietechnieken in de landbouw. In de Twentse agrarische sector gebruiken ondernemers vrijwel geen drones. En dat terwijl drones zeer nauwkeurige informatie leveren ten opzichte van bijvoorbeeld satellietbeelden, waardoor ondernemers veel plaats-specifieker kunnen bemesten”, vertelt Kleissen. “We willen door de combinatie van drone- en precisiebemestingstechnieken niet alleen de kwaliteit van de bodem verbeteren, maar ook zorgen voor meer gewasopbrengst in de landbouw. Want ik blijf het zeggen: het moet wel een bijdrage leveren aan het verdienvermogen van de boer en niet alleen maar de kostprijs verhogen.”

Enorme betrokkenheid

“De visie, de stip op de horizon, wordt alleen bereikt door samen op te trekken. Ik ben er dan ook heel trots op dat zoveel partners betrokken zijn bij Mineral Valley Twente. Kennis, kunde en ervaring worden met elkaar gedeeld en behaalde resultaten van proeftuinen worden beschikbaar gesteld voor ondernemers. Je kan alleen slimme oplossingen bedenken als je samen optrekt. Daarmee heeft Twente alles in huis om dé plek van Nederland te zijn waar nieuwe oplossingen en technieken worden ontwikkelt en kennis en kunde samenkomt”, aldus Kleissen.

Over Mineral Valley Twente

Mineral Valley Twente is een samenwerkingsverband tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Via proeftuinen werkt het aan oplossingen die bijdragen aan een toekomstbestendig buitengebied met onder andere een gezonde bodem, duurzame bemesting, kringlooplandbouw en duurzame voedselproductie, waarbij sprake moet zijn van een toekomstgericht verdienmodel voor de agrarische ondernemer.

Datum: 20 maart 2021 |

Bron tekst: Mineral Valley |

Auteur: Twente Board