Regio Deal: samenwerken aan Bruto Twents Geluk

PERSBERICHT | Enschede, 30 november 2022

Uit het onderzoek naar het Bruto Twents Geluk dat Twente Board in de zomer van 2022 heeft gehouden, blijkt dat de Twentenaar zich met een gemiddelde score van 7,1 redelijk gelukkig voelt. In vergelijking met onderzoeken uit voorgaande jaren, blijkt ook dat de meeste onderzochte dimensies een daling laten zien. Het gaat daarbij vooral om de thema’s inkomen, gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, veiligheid en maatschappelijke betrokkenheid. Reden voor de regionale partners verenigd in Twente Board om de komende tijd met elkaar te werken om de opgaven rondom deze thema’s. Voor een aantal van deze opgaven heeft de regio de Rijksoverheid nodig om tot duurzame oplossingen te komen. Drie van deze opgaven staan centraal in het nieuwe aanbod Regio Deal dat Twente Board 15 november jl. heeft gedaan aan het Rijk.

€900 miljoen voor regionale opgaven

De Rijksoverheid wil via het instrument Regio Deals de woon-, werk-, en leefomgeving van de regio’s in Nederland versterken. Elke regio is uniek en kent haar eigen kansen en uitdagingen. Daarom wil het Rijk gebruik maken van de kennis en kunde van de mensen in de regio zelf.  Rijk nodigt daarom regio's in Nederland uit om samen plannen en afspraken te maken in de vorm van een Regio Deal. In 2019 heeft Twente al eens met succes een Regio Deal afgesloten met Rijk. De huidige Kabinetsperiode investeert het Rijk een nieuw bedrag van in totaal € 900 miljoen.  Het nieuwe aanbod van Twente wil aanspraak maken op de middelen die medio 2023 vrijkomen, de zogenaamde vierde tranche[1].

Samenwerken aan drie grote opgaven

15 november jl. heeft Twente Board haar aanbod ingediend. De inhoud van de aanvraag is opgesteld door de Twente Board, in samenwerking met tal van andere (eu)regionale partijen, waaronder Oost NL, Novel-T, het Waterschap Vechtstromen, Samen Twente, de Arbeidsmarktregio Twente, de Euregio en Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen. De aanvraag legt focus op drie grote opgaven. Voor deze opgaven wil de regio samen met het Rijk een aanpak ontwikkelen, waarbij de kansen die grensoverschrijdende samenwerking biedt een belangrijk onderdeel zijn.

Het regionale bedrijfsleven staat onder druk

 “Wij zien een sterk Twents bedrijfsleven als de basis voor het Bruto Twents Geluk,” vertelt Wim Boomkamp, voorzitter van Twente Board. “Bedrijven in de regio bieden een goede inkomenspositie voor onze inwoners en baanzekerheid. Maar dit bedrijfsleven staat onder druk, onder andere door stijgende (energie)kosten, krapte op de arbeidsmarkt en onzekerheid door de oorlog in Oekraïne. Het bedrijfsleven moet daarom wendbaar, toekomstbestendig en concurrerend blijven. In de Regio Deal willen we bedrijfslocaties in gaan zetten als proeftuinen voor verduurzaming, met focus op een duurzame en meer zelfstandige energievoorziening. Daarbij gebruiken we de kennis en innovatiekracht van het euregionale energiecluster dat samen met de Münster-regio wordt vormgegeven. Daarnaast steken we in op digitalisering en verduurzamen van het brede bedrijfsleven en de competenties die daarvoor nodig zijn bij werknemers. Ambitie is dat via de Regio Deal minimaal 500 MKB organisaties, buiten of misschien wel aan de hand van koplopers in de regio, hiermee concreet aan de slag gaan.”  

Al het beschikbaar talent is nodig

De tweede opgave richt zich op het toenemend tekort op de arbeidsmarkt. Al het beschikbare arbeidspotentieel in de regio is de komende jaren nodig, onder andere door de vergrijzing.  Boomkamp vervolgt: “20% van de bestaande beroepsbevolking gaat met pensioen de komende 7 jaar en de instroom van nieuw personeel blijft achter. Daarbij komt dat voor Twente specifiek het tekort aan technisch personeel op alle niveaus opvalt. We willen aan de slag om kinderen vroeg te interesseren voor wetenschap, techniek en technologie, in het basisonderwijs en op keuzemomenten in het voortgezet onderwijs. Daarbij kijken we ook naar buitenschoolse activiteiten, samen met het regionale bedrijfsleven en culturele instellingen. We sluiten in onze aanpak aan bij landelijke initiatieven, zoals het aanvalsplan techniek, en betrekken de brede onderwijsketen in Twente. Daarnaast gaan we kijken naar het ongekend talent in de regio, in specifiek twee doelgroepen. Deeltijders die al werken verleiden om meer te gaan werken, als ze dat willen en kunnen. En het inzetten van nieuwkomers die sinds 1 januari 2022 hun verblijfsvergunning hebben. Voor beide groepen is het nodig werkgevers actief te betrekken en maatwerk richting mensen te leveren.”

De toegankelijkheid van de zorg staat onder druk

Tot slot wil de regio een flinke slag maken om de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg te waarborgen. Die staat op dit moment zwaar onder druk, door de toenemende vergrijzing, met name in de kleinere gemeenten, en door tekorten aan zorg- en welzijnspersoneel. “De Regio Deal aanvraag legt focus op het verbeteren van de samenwerking in de zorgketen uitgaande van het concept Positieve Gezondheid,” zegt Boomkamp. “De inzet van technologie en innovatie moet hierbij helpen, gericht op zaken zoals preventie, vroeg-signalering/diagnostiek, hulpmiddelen bij mensen thuis, zorg op afstand en nieuwe woonconcepten. Het scholen van voldoende zorgpersoneel dat met deze innovaties om kan gaan is cruciaal om stappen te maken. In de Regio Deal richten we on specifiek op de ouderenzorg in combinatie met langer thuis wonen en chronische ziektebeelden die gemiddeld meer in Twente voorkomen. We gaan voor een integrale aanpak, omdat vaak zorginstellingen, welzijnsorganisatie, bedrijven, gemeenten, kennisinstellingen en woningcorporaties individueel een deel  van de oplossing, waarbij de individuele situatie van de inwoner centraal staat, kunnen bieden.”

 Einde persbericht

Team Communicatie
T: 06 54 72 656