Platform Ondernemend Twente

Continue reading below
Twents Rentmeesterschap Nieuwe Stijl

In de Agenda voor Twente staan vier actielijnen centraal die bijdragen aan de toekomst van ondernemend Twente. Dit zijn ‘techniek als motor’, ‘arbeidsmarkt & talent’, ‘bereikbaarheid & vestigingsklimaat’ en ‘duurzaamheid & circulaire economie’. Zo wordt ingezet op uitdagingen en projecten die deze actielijnen overstijgen, met elkaar verbinden en de Twentse economie verstevigen. De projecten leveren een collectieve bijdrage aan Twente.

Toonaangevende topregio

Op basis van de Agenda voor Twente heeft Twente Board de ambitie om ondernemend Twente te ontwikkelen tot een toonaangevende technologische topregio in Europa en de rest van de wereld. Onder leiding van een onafhankelijk voorzitter richten tien vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden zich vanuit Twente Board op het versterken van de Nederlandse topsector hightech-systemen en -materialen (HTSM). 

Platform met ondernemers

Ten behoeve van Twente Board, komt het platform ‘Ondernemend Twente’ vier keer per jaar bijeen om te peilen wat er binnen ondernemend Twente leeft. Het platform bestaat uit een representatieve groep ondernemers met eigen ideeën en kritische geluiden. Iedere ondernemer zit op persoonlijke titel in het platform. Daarnaast werkt het platform in subgroepen aan tal van thema’s. Hierin worden andere ondernemers betrokken uit de aangesloten netwerkorganisaties in ondernemend Twente, variërend van de businessclub voor directeur-grootaandeelhouders tot het netwerk voor kleine zelfstandigen. 

Van luisteren naar voorstellen

Zo veel mogelijk ondernemers krijgen de kans om mee te praten en denken, zoals in de thematische subgroepen, tijdens speciale bijeenkomsten, via enquêtes en met onderzoeken. Het platform ‘Ondernemend Twente’ vertaalt de verzamelde informatie naar concrete voorstellen, plannen en ‘position papers’. Vervolgens wordt terugkoppeling gegeven of worden verdiepende gesprekken gehouden met Twentse ondernemers; wordt stelling genomen of informatie verspreid naar Twente Board en kennisinstellingen; worden verwachtingen uitgesproken aan de politiek, variërend van Twentse gemeenten, Regio Twente en provincie Overijssel tot de regering in Den Haag en de Europese leiders in Brussel, België.

Regionale economie stimuleren

De ondernemers en netwerkorganisaties die het bedrijfsleven vertegenwoordigen in het platform ‘Ondernemend Twente’, delen één gezamenlijk doel: de regionale economie in Twente stimuleren. Een aantal onderliggende thema’s geeft daarbij richting, zoals:

  • Talenten. Binden is aantrekkelijk zijn voor talent van binnen en buiten Twente, zoals met het Twentse woon-, werk- en leefklimaat. Binden is ook het boeien van de bestaande groep talenten, zoals door een leven lang leren. Techniek als motor staat hierbij centraal.
  • Bereikbaarheid. De toegankelijkheid van ondernemend Twente vergroten door de reistijd Twente-Randstad, vice versa en binnen de Euroregio te verkorten en versnellen. 
  • Duurzaamheid. Door de focus te leggen op een volhoudbare toekomst, kan worden gewerkt aan een duurzaam Twente, waarin op basis van duurzaamheid en inclusiviteit wordt gewerkt aan een meer en meer circulaire Twentse economie.
Maak kennis met...

... de 15 ondernemers in Platform 'Ondernemend Twente'

Twente Index

De Twente Index toont de sociaaleconomische informatie ter versterking van de beleidsagenda van Twente. 

  • Bekijk hier de Twente Index van 2016 
  • Bekijk hier de Twente Index van 2017 
  • Bekijk hier de Twente Index van 2018