Broedplaats van Onderop

 

Heb je plannen voor het oprichten of verder ontwikkelen van een creatieve verzamelplek? Per 1 juni 2021 kun je je aanvraag doen. Een creatieve broedplaats van onderop is een fysieke verzamelplek waar ondernemende talentvolle mensen uit de creatieve industrie samenkomen of een werkruimte hebben. Een plek voor creatieve, experimentele initiatieven, voor bundeling van krachten, kruisbestuivingen en nieuwe concepten. Zo’n broedplaats ontstaat ‘van onderop’.

 

Belangrijke informatie 

 • Een subsidie kan worden verstrekt aan een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid;
 • Op grond van deze tijdelijke regeling kun je maximaal 1 subsidie ontvangen;
 • Bij de aanvraag is een activiteitenplan en een begroting gevoegd in de vorm van een projectplan dat een periode van drie jaren beslaat;
 • Binnen de periode van drie jaren moet je een ondernemingsplan schrijven dat aangeeft op welke wijze de creatieve broedplaats na afloop van het subsidietijdvak zelfstandig wordt voortgezet;
 • Een voorwaarde is dat je bij het oprichten of verder ontwikkelen van de broedplaats wordt begeleid door een mentor die je zelf uitzoekt en vraagt. Voeg het curriculum vitae van de mentor bij je aanvraag. Er wordt gekeken of de mentor geschikt is.
 • Je bent verplicht mee te werken aan monitoring van en onderzoek naar de uitvoering van de activiteiten en effecten daarvan door Saxion Hogeschool;
 • Je bent verplicht deel te nemen aan netwerkbijeenkomsten die in het kader van de activiteiten worden georganiseerd door Saxion Hogeschool en daar bij te dragen aan het delen van kennis.

 


Voorwaarden 
De kosten voor het uitvoeren van activiteiten volgens het ingediende projectplan om een creatieve broedplaats op te richten of verder te ontwikkelen zijn subsidiabel als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • De activiteiten leggen een koppeling tussen kunst, cultuur en technologie;
 • De activiteiten worden uitgevoerd in de regio Twente;
 • De kosten van de activiteiten worden voor tenminste 20% gedekt uit financiële middelen van de subsidieontvanger of van derden;
 • Aanvragers van een subsidie worden bij het oprichten of verder ontwikkelen van de creatieve broedplaats begeleid door een mentor die de subsidieontvanger ondersteunt bij de leer- en ontwikkelpunten die in het projectplan zijn benoemd;
 • De activiteiten worden uiterlijk 31 december 2024 afgerond.

 

Zie ook de Tijdelijke Subsidieverordening creatieve broedplaatsen regio Twente 

 

 

Beoordelingscriteria

Klik hier voor het 'Beoordelingsformulier'. Handig, want zo weet je op welke punten je aanvraag beoordeeld wordt!


Vernieuwing, innovatie, experimenteerruimte en ontwikkeling in Twente staan voorop. Daarom richten wij ons bij de beoordeling van de aanvragen op de onderstaande punten.

Geef in het projectplan nadrukkelijk aan welke van de onderstaande criteria op het initiatief van toepassing zijn, waarom je dat vindt en welk effect je ermee wilt bereiken. Alle initiatieven die op grond van deze regeling subsidie ontvangen maken onderdeel uit van onderzoek door Saxion Hogeschool. Zij monitoren het verloop en de beoogde effecten.
 

 1. De mate van wisselwerking tussen nieuwe ontwikkelingen en bestaande creatieve, culturele voorzieningen. Bijvoorbeeld:
  • In hoeverre draagt het initiatief bij aan vernieuwing van de culturele en creatieve sector en een betere aansluiting op de vraag vanuit de markt?
  • In hoeverre draagt de interactie van de initiatiefnemer bij aan een versterking van het cultureel, creatieve, technologische klimaat in Twente?
  • In hoeverre draag je als initiatiefnemer bij aan een actieve wisselwerking met andere culturele, creatieve en high tech initiatiefnemers in Twente?
 2. De mate van maatschappelijke verbinding en relevantie. Bijvoorbeeld:
  • In hoeverre is het initiatief in maatschappelijk opzicht voorbeeldstellend, onderscheidend, vernieuwend of om een andere reden bijzonder
  • In hoeverre wordt de relatie tussen creatieve industrie, maatschappij en burger versterkt en/of beter zichtbaar gemaakt?
 3. De mate waarin talent wordt aangetrokken en opgeleid. Bijvoorbeeld:
  • In hoeverre draagt het initiatief bij aan het aantrekken en opleiden van creatieve en technologische talenten in Twente?
 4. De mate van innovatiekracht en ondernemerschap. Bijvoorbeeld:
  • In hoeverre draagt het initiatief bij aan de innovatiekracht en het ondernemerschap in Twente?
  • Op welke wijze worden opgedane kennis en leerervaringen tijdens het initiatief toegankelijk gemaakt voor derden?
  • In hoeverre wordt de verbinding gemaakt met andere culturele, creatieve, technologische initiatieven en/of ondernemers in Twente?
  • In hoeverre is de toekomstbestendigheid en doorontwikkeling van het initiatief gewaarborgd?
 5. De mate waarin een breed en nieuw publiek wordt aangetrokken. Bijvoorbeeld:
  • In hoeverre trekt het initiatief een breder en nieuwer publiek aan?
 6. De mate van maatschappelijke verbinding en relevantie. Bijvoorbeeld:
  • In hoeverre is het project in maatschappelijk opzicht voorbeeldstellend, onderscheidend, vernieuwend of om een andere reden bijzonder?
  • In hoeverre wordt de relatie tussen kunst, cultuur, technologie, maatschappij en burger versterkt en/of beter zichtbaar gemaakt?
 7. De mate van kennisontwikkeling. Bijvoorbeeld:
  • In hoeverre draagt het initiatief bij aan het creatieve en technologische kennisniveau van de inwoners van Twente?
 8. De mate van aantrekkingskracht op het omliggende gebied. Bijvoorbeeld:
  • Welke doelgroep trekt het initiatief aan?
  • Hoe laagdrempelig is het initiatief voor bezoekers?

 

 

Hoe de gemeente Enschede* de aanvraag afhandelt
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld. Daarbij de opmerking dat de datum van ontvangst gelijk is aan de datum dat de aanvraag volledig is ingediend. Wanneer meerdere aanvragen op dezelfde dag zijn ontvangen en verstrekking van subsidie voor deze aanvragen zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt de volgorde van afhandeling door middel van loting bepaald. Kan een subsidie niet volledig worden verstrekt als gevolg van het bereiken van het subsidieplafond, dan vindt verstrekking plaats ter hoogte van het nog beschikbare bedrag.
Je krijgt binnen 13 weken bericht of je in aanmerking komt voor subsidie.
* De gemeente Enschede verzorgt de uitvoering van de regeling, namens de veertien Twentse gemeenten.

 

 

Subsidiebedrag
Het subsidiebedrag wordt gebaseerd op de werkelijke kosten en bedraagt maximaal €140.000,- voor het tijdvak van drie jaren.

 

 

Hoe moet je aanvragen 

 • Vanaf 1 juni 2021 kun je op deze pagina je aanvraag indienen.
 • Vraag de subsidie hier aan met eHerkenning.
 • Bij het indienen van de aanvraag moeten de volgende bestanden worden geüpload: projectplan met begroting, CV van de mentor. Let op: vul de aanvraag in één keer in en zorg dat je de gevraagde bestanden bij de hand hebt. Tussentijds opslaan en op een later tijdstip verder gaan is niet mogelijk.

 

 

eHerkenning
Ben je van plan een subsidie aan te vragen? Dan heb je eHerkenning (veiligheidsniveau 3) nodig! Met eHerkenning kun je je online identificeren en zaken digitaal regelen met de overheid. Heb je geen eHerkenning, vraag dit dan op tijd aan. Het aanvragen ervan kan namelijk enige tijd duren en het is daarom verstandig om dit ruim voor 1 september te doen. Informatie vind je op eherkenning.nl.

 

Beschik je niet over eHerkenning, neem dan contact op met Ellen Breukers (Adviseur Cultuur, Evenementen en Citymarketing gemeente Enschede) via creatievebroedplaatsen@enschede.nl. In overleg met jou zoeken we dan een oplossing.

 

 

Ben je van plan om een aanvraag te doen?
Neem dan eerst contact op met aanjager Collin Vaneker!

e) collin@creatievebroedplaatsentwente.nl
t) 06 - 21 567 444

 

Bezoek de Creatieve Broedplaatsen socials!

 

      

 

Deze website is onderdeel van Twente.com. Klik hieronder op de # voor interessante artikelen over diverse onderwerpen en check ook de socials van twente.com.