Steeds meer mensen aan het werk in Twente

De Twentse arbeidsmarktmonitor van september 2018 laat een toename van het aantal banen zien. Het aantal werkzame personen in Twente is sinds 2014 met 11.200 (3,8%) gestegen. Daarmee groeit de Twentse werkgelegenheid iets harder dan de Nederlandse werkgelegenheid. Ook de werkloosheid daalt in Twente relatief sterker dan in Nederland als geheel. En dat geldt ook voor de daling van het aantal WW-rechten en het aantal bij UWV geregistreerde werkzoekenden zonder dienstverband. De  Twentse arbeidsmarktmonitor  geeft inzicht in cijfers en trends op de Twentse arbeidsmarkt.

In het kort

  • Werkgelegenheid stijgt en werkeloosheid daalt in Twente  
  • Werkgevers in Twente kunnen weer makkelijker personeel vinden 

Global Goal

global goal icon
Stijging werkgelegenheid

“Mooi dat de werkgelegenheid stijgt en de werkloosheid daalt. Dat is goed nieuws voor de mensen en voor Twente. We moeten wel blijven zorgen dat we zoveel mogelijk werkzoekende mensen aan een betaalde baan helpen en dat de uitstroom van mensen uit de bijstand doorgaat. Hier zullen we met onze aanpak op moet anticiperen.”, aldus Arjan Kampman (voorzitter portefeuillehouders-overleg Arbeidsmarkt en wethouder Arbeidsmarkt van de gemeente Enschede). 

Door de economische groei van de afgelopen jaren neemt het aantal banen sinds 2014 weer toe. In 2017 (meest recente cijfers) bedraagt het aantal werkzame personen in Twente 303.850. Dit zijn 11.200 personen (3,8%) meer dan in 2014. In dezelfde periode is het aantal werkzame personen in Nederland als geheel met 3,5% toegenomen.

Daling werkloosheid zet door, Twente 4,0%

In 2017 was het gemiddelde werkloosheidspercentage in Twente 5,2%. Eind juni van dit jaar zijn er nog 13.000 personen werkloos in Twente. De werkloosheid daalt in Twente relatief sterker dan in Nederland als geheel. In het tweede kwartaal van 2018 is 4,0% van de Twentse beroepsbevolking werkloos, het Nederlandse percentage is 3,9%.

Arbeidsmarkt in eerste kwartaal 2018 iets minder gespannen

In 2017 nam in Twente het tekort aan gevraagd personeel in een aantal beroepsgroepen toe. De arbeidsmarkt werd krapper. In 2018 kunnen werkgevers in Twente weer makkelijker personeel vinden in agrarische en technische beroepen, in openbaar bestuur, veiligheidsberoepen en in juridische beroepen. Werkgevers ondervinden nog een blijvende krappe arbeidsmarkt voor  ICT beroepen. Dit biedt omgekeerd voor werkzoekenden met een ICT achtergrond goede werkperspectieven.

32.000 bij het UWV geregistreerde werkzoekenden

Eind April 2018 stonden er bij UWV in de bestanden van Werkplein Twente bijna 32.000 personen geregistreerd (GWU) als werkzoekenden. Een afname ten opzichte van eind december 2017 toen er nog bijna 33.000 werkzoekenden zonder werk (GWU) ingeschreven stonden. Twente laat dezelfde trend zien als in heel Nederland. De daling in het tweede kwartaal van 2018 gaat in Twente wel sneller dan in Nederland als geheel. In Twente ligt het GWU in april 4,9% lager dan in februari, ten opzichte van een daling van 3,8% in Nederland als geheel.

Twentse WW-rechten dalen harder dan in Nederland

Eind juni 2018 telt Twente nog iets meer dan 10.000 WW-uitkeringen (lopende WW rechten). Het aantal WW uitkeringen is daarmee gedaald met 28% ten opzichte van juni 2017. In geheel Nederland daalde  het aantal WW uitkeringen in deze periode met 23% tot 288.000.

Aantal WWB-uitkeringen daalt licht

Eind juni 2018 worden er in Twente 14.631 WWB-uitkeringen verstrekt. Dit is 1% minder dan eind maart, een kwartaal eerder. Ten opzichte van een jaar eerder (juni 2017) daalde het aantal met 2,5%. De daling van het aantal WWB-uitkeringen in Twente blijft achter bij de landelijke daling. Waar het aantal uitkeringen in heel Nederland tussen januari 2017 en mei 2018 met 4,3% gedaald is, bedraagt de daling in Twente over dezelfde periode slechts 1,7%. 

Op zoek naar een baan in Twente?  Bekijk hier het actuele aanbod!  

Datum: 20 september 2018 |

Bron tekst: Kennispunt Twente |

Auteur: Twente.com