Slimme grondwater sensoren

Enschede kent een grondwaterprobleem dat ook in de lokale media ruime aandacht heeft gekregen. Natte kelders veroorzaken gezondheidsproblemen, materiele schade en oplopende spanning tussen getroffen huiseigenaren en de gemeente. De overlast doet zich op verschillende plekken door de gehele stad voor en dat maakt het voor de autoriteiten lastig om passende maatregelen door te voeren. De stad heeft een complexe samengestelde bodem en mede daardoor is onbekend hoe het grondwater zich lokaal gedraagt. “Er is meer onderzoek nodig” is dan ook een veelgehoorde reactie vanuit de gemeente, terwijl gedupeerde burgers om ingrijpen vragen. 

In het kort

  • Natte kelders, gezondheidsproblemen, materiele schade en oplopende spanning  door grondwaterproblematiek.
  • In Twente werken verschillende partijen in 'Citizen Science-pilot' samen aan de grondwaterproblematiek. 

Global Goal

global goal icon

Enschede is daarom een nieuwe benadering van de grondwaterproblematiek gestart: bewoners gaan zelf hun grondwaterstand meten. Dit in het kader van de Citizen Science-pilot Grondwater peilen, gecoördineerd door DesignLab Universiteit Twente in samenwerking met onder andere Hogeschool Saxion. De eerste peilbuizen gingen eind oktober 2018 bij elf Enschedese huishoudens de grond in. Dit jaar komen daar 'slimme' open source-sensoren bij, die via het 'internet der dingen' inzicht geven in het grondwaterpeil. 

 

Deelnemers kunnen de waterstand zelf direct inzien via smartphone en tablet, en wisselen hun ervaringen uit met elkaar én de projectpartners tijdens drie bijeenkomsten. Ook staat een publieke afsluiting op de planning begin 2019, om ook andere geïnteresseerden mee te nemen in de projectresultaten.

Slimme burgers

Door samen met burgers te meten, ontstaat een heel nieuwe benadering voor het grondwaterprobleem. Overheden krijgen de beschikking over nieuwe data, die gebruikt kan worden om het probleem anders aan te pakken. Burgers kunnen zo actief de mogelijkheden en beperkingen van deze nieuwe technologie leren kennen en gebruiken voor hun eigen wensen, behoeften en creativiteit – ze worden “slimme burgers”. Voor kennisinstellingen is het interessant om te onderzoeken hoe dit van invloed is op de participatie en het welzijn in de stad. En voor bedrijven ontstaat een nieuwe markt voor laagdrempelige consumentenversies van sensoren die nu nog enkel professioneel worden gebruikt.

 

Initiatiefnemers van deze pilot zijn Twente47gemeente EnschedeUniversiteit TwenteHogeschool SaxionWaterschap Vechtstromen, het Things Network en Levellog. Het consortium wil samen het grondwaterprobleem beter in kaart te brengen door de ontwikkeling van een omgeving die het voor burgers mogelijk maakt om - op een laagdrempelige manier - grondwatersensordata te genereren, te verzamelen en te visualiseren. 

Datum: 7 februari 2019 |

Bron tekst: Universiteit Twente |

Auteur: Twente.com

Lees meer over #smartcities