Project Indienen

 

 

De Agenda voor Twente en Regio Deal kennen een dynamische programmering, gericht op kansrijke en regionale initiatieven. Initiatieven en projecten die bijdragen aan de unieke technologische topregio Twente, het strategisch plan van de Twente Board en de vier actielijnen: Techniek als motor, Arbeidsmarkt & talent, Bereikbaarheid & vestigingsklimaat, Circulaire economie & duurzaamheid. Bij een projectaanvraag wordt bekeken of met dat initiatief het verschil voor Twente gemaakt kan worden en wat daar voor nodig is.

Jouw idee als project?

Nieuwe projecten en initiatieven kunnen gedurende de gehele looptijd van het investeringsprogramma worden aangedragen. Dat kan door het invullen van de quickscan en dit formulier vervolgens te verzenden naar project@twenteboard.nl. Het programmateam van Twente Board Development neemt dan contact met je op. Je kunt ook eerst in gesprek gaan met het programmateam, dan bekijk je samen of en hoe het project past binnen het strategisch plan van de Twente Board of de actielijnen. Als de quickscan voldoet aan de KRACHT-criteria kun je het volledige projectvoorstel invullen en verzenden naar project@twenteboard.nl

Criteria en aandachtspunten

Om te kunnen bekijken of een project, idee of initiatief past binnen één van de actielijnen en voldoet aan de criteria is een heldere, concrete en inhoudelijke beschrijving nodig. De kans van slagen wordt verhoogd als je tijdens het invullen van de quickscan rekening wordt gehouden met de KRACHT-criteria en onderstaande aandachtspunten.
 
Belangrijke inhoud

 • Duidelijke, concrete en inhoudelijke beschrijving.
 • Goede planning met duidelijk begin-en eindpunt en met gedefinieerde “meetpunten”.
 • Helder voorstel met betrekking tot uitvoering.
 • Financieringsplan waarbij voor initiatieven / projecten in spoor 1 een financiële onderbouwing wordt gevraagd en voor initiatieven en projecten in spoor 2 en 3 een kort businessplan.
 • Geprognotiseerde opbrengsten, indien relevant het verloop over meerdere jaren. Kwantitatief en kwalitatief.
 • Goede KPI’s.

 
Aanvullende criteria

 • Aandacht voor impact op werkgelegenheid.
 • Rendement / multiplier.
 • Uitlokken ”externe” investeringen.
 • Triple helix samenwerking.
 • Maximale samenwerking met partners uit regio.
 • Bijdrage aan maatschappelijke uitdagingen waar Twente mee te maken krijgt.
Financiering

Om te kijken in welke mate projecten bijdragen aan de doelstelling van de investeringsprogramma’s is in de financiële strategie een opbouw in sporen gemaakt. Deze opbouw, die gebaseerd is op hoe kansrijk een project is, geeft richting aan het inzetten van de financiële instrumenten. De projecten krijgen een plaats in één van de drie sporen. Dit gebeurt op basis van grootte en het soort bijdrage dat ze leveren aan de doelen van de actielijnen. Hoe hoger de bijdrage van een project aan de doelen hoe meer middelen beschikbaar komen.

 

 

Bezoek de socials van Twente Board!