Monitoren op projectniveau

Iedere regio is uniek, met eigen kansen, uitdagingen en kenmerken. Een regio is een plek waar mensen wonen, werken en leven. De manier waarop? Dat wordt mede bepaald door het Rijk, regionale overheden, bedrijven en kennisinstellingen. De aanpak en samenwerkingen hebben invloed op de brede welvaart, leefbaarheid en de sociaaleconomische structuurversterking. Om dit continu te verbeteren kan (de uitwerking van) beleid van belang zijn. Welke opgaven staan centraal, welke middelen worden ingezet om dit aan te pakken en hoe maak je dit effect dan zichtbaar op projectniveau?

global goal icon

global goal icon

In het kort

  • De nieuwe 1,5 meter samenleving vraagt om anders om te gaan met dingen die zo vanzelfsprekend waren. Het is belangrijk dat mensen zich her-, om-, en bijscholen zodat we samen nog sterker uit de crisis kunnen komen. 
  • Door middel van het Twents Fonds voor Vakmanschap investeert Twente in een Leven Lang Ontwikkelen. Waarbij we blijven meten, zodat we de goede dingen goed doen en we bereiken wat we willen bereiken in Twente.

Global Goal

global goal icon
Doe je de goede dingen of doe je de dingen goed?

Samen met Kennispunt Twente richten we ons steeds meer op het monitoren van projecten. Een mooi praktijkvoorbeeld is het Twents Fonds voor Vakmanschap. Het concrete doel van het project is het uitgeven van 1500 scholingsvouchers per jaar. Maar wat is het bovenliggende doel en bereiken we hiermee wat we willen bereiken?

 

We beginnen met het kijken naar de input van een project, dus naar dat wat je erin stopt om het project te kunnen draaien. In het geval van het Twents Fonds voor Vakmanschap, zijn dit bijvoorbeeld financiële middelen en de samenwerking tussen verschillende partijen. Vervolgens kijken we naar de output: het aantal scholingsvouchers dat is uitgegeven. De output is dus heel feitelijk, maar we weten hiermee nog niet of we bereiken wat we willen bereiken, ofwel de outcome. Bij het bepalen van de outcome, meten we of de bovenliggende doelen van de projecten zijn gehaald. In het geval van het Twents Fonds voor Vakmanschap kunnen we de outcome bepalen door de volgende vragen te stellen: Hebben we door middel van de uitgegeven scholingsvouchers nieuwe baankansen voor deelnemers gecreëerd? Hebben ze vervolgens daadwerkelijk een baan gevonden? En behouden we hiermee talent voor Twente?

Kortom: wanneer tien scholingsvouchers zijn uitgegeven, wil dit nog niet zeggen dat het bovenliggende doel – het behoud van talent in Twente – is behaald.

 

We kunnen de outcome bepalen aan de hand van de brede welvaart. De brede welvaart bekijkt meer dan alleen de economische effecten. Ook maatschappelijke effecten, zoals welbevinden en status, zijn indicatoren die door de brede welvaart worden gemeten. Het CBS heeft hiervoor de monitor ‘Brede Welvaart & Sustainable Development Goals Monitor’ opgesteld. 

De invloed van corona

De nieuwe 1,5 meter samenleving vraagt om anders om te gaan met dingen die zo vanzelfsprekend waren. Men schoolt zich massaal om, nieuwe initiatieven poppen op en ontwikkelingen gaan in sneltreinvaart door. Welke weerslag heeft dit? Zijn mensen ongelukkiger geworden of geeft het ze, letterlijk en figuurlijk, ruimte? Ruimte om te experimenteren en de focus te verleggen. Kansen genoeg in ieder geval.

 

Als we de huidige situatie bekijken, kunnen we ons afvragen of we in Twente met de juiste dingen bezig zijn. Dit houden wij nauwlettend in de gaten door continu te blijven meten: dagen de projecten en speerpunten die we voor ogen hebben bij aan de brede welvaart in Twente, of moeten we onze focus en doelen bijstellen? We blijven meten, zodat we de goede dingen goed doen en we bereiken wat we willen bereiken in Twente.

Artificial Intelligence in Oost-Nederland

In Oost-Nederland houden ruim 170 bedrijven, voor een groot deel mkb, zich actief bezig met de ontwikkeling van AI-toepassingen. Voorbeelden zijn te vinden in de infographic Artificial Intelligence (AI) in Oost-Nederland. Het gezamenlijk formuleren van een Oost-Nederlandse propositie en strategie op het gebied van AI, zorgt ervoor dat nationale en Europese middelen dichterbij komen, zoals nieuwe EU-programma’s Digital Europe en Horizon Europe. Zo wordt kennis die aanwezig is op universiteiten en hogescholen sneller vermarkt en kunnen bedrijven gemakkelijker (internationaal) samen optrekken bij innovatie.

Oost-Nederland heeft veel kennis in huis als het gaat om AI. Daarbij vertolken kennisinstellingen als de Radboud Universiteit, Radboudumc, Wageningen University & Research en Universiteit Twente een voortrekkersrol. Ze willen zich in gezamenlijkheid versterken op het gebied van human centered AI, AI for manufacturing en integrated AI in relatie tot de toepassingsgebieden health, energy en agro/food. Universiteiten, hogescholen en bedrijven trekken daarbij intensief samen op. Hoogwaardige kennis vindt dan ook makkelijk toegang tot de praktijk.

AI in Oost-Nederland: belangrijk voor de regio en innovatiemotor voor Nederland en Europa

The Economic Board van de regio Arnhem-Nijmegen, met Wageningen en de Twente Board gaan samen met alle stakeholders de komende maanden een breed gedragen AI-strategie verder uitwerken. Een belangrijke bouwsteen daarvoor vormt Think East Netherlands, een collectief van 24 regionale partners, dat AI in Oost-Nederland een duidelijk gezicht geeft in een Europese context. Oost-Nederland is, met haar krachtig AI-ecosysteem, een belangrijke motor voor AI-innovaties in Nederland en Europa. De kracht van het mkb, de vele spin-offs, de sterke netwerken en fieldlabs als Boost Smart Industry Netwerk en Topfit, de ICAI labs en de sterke samenwerking met Duitsland zijn maar enkele voorbeelden.

Date: 24 June 2020 |

Source of tekst: Twente Board |

Author: Twente Board